50. výročie založenia Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky

Na obrázku: Profesor Juraj Dubinský (vľavo) spolu so zakladateľom jadrovej fyziky v Československu prof. V. Petržílkom, riaditeľom Fyzikálneho ústavu Československej akadémie vied dr. J. Sedlákom a riaditeľom Ústavu jadrovej fyziky Řež pri Prahe doc. J. Tučekom (zľava doprava).

V septembri 2014 Katedra jadrovej fyziky prekročila prah do druhej polovice storočia svojej existencie. Za toto obdobie prešla rôznymi zmenami, menila štruktúru, obsahové zameranie výučby a vo výskume sa preorientovala na elektronické experimenty na veľkých urýchľovačoch. Podobne aj subjadrová fyzika prešla veľké vzdialenosti v poznávaní štruktúry hmoty, kde sme sa posunuli od chápania atómu ako najmenšej nedeliteľnej čiastočky hmoty na úroveň kvarkov. Boli objavené nosiče slabých interakcií, intermediárne Z0 a W+/- bozóny, a najväčší úspech, ktorý vzbudil veľkú pozornosť nielen fyzikov ale aj verejnosti, bolo pozorovanie Higssovej častice.

Článok o histórii katedry

Prezentácia z oslavy 50. výročia katedry

Ocenenie superpočítačovej aplikácie z oblasti verejného výskumu

Začiatkom októbra 2015 v čínskom Národnom superpočítačovom centre (National Supercomputer Center, Guangzhou, China) ocenila Čínska akadémia vied superpočítačové aplikácie z oblasti verejného výskumu. Medzi ocenenými aplikáciami bola aj aplikácia “Monte Carlo simulácie pre experiment ATLAS (CERN)“.

Spustenie tejto aplikácie na superpočítači Tianhe-2 bolo výsledkom spolupráce kolaborácie Nordugrid, experimentu ATLAS a Čínskej akadémie vied. Kľúčovým softvérovým komponentom aplikácie je ARC-CE, ktorý je rozhraním medzi užívateľmi a superpočítačom Tianhe-2.

Na testovaní komponentu ARC-CE sa zúčastnil kolektív pracovníkov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pod vedením Ing. Jozefa Černáka, PhD. z Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Testovanie softvéru sa uskutočňovalo v rámci členstva našej univerzity v kolaborácii Nordugrid a posledných dvoch rokoch vedecko – výskumného parku TECHNICOM.

Prečítajte si viac.

60. výročie založenia SÚJV Dubna

Spojený ústav jadrových výskumov (SÚJV) v Dubne pri Moskve (Ruská federácia) je významnou medzinárodnou organizáciou v oblasti jadrovej a subjadrovej fyziky, oblasti fyziky tuhých látok a teoretickej fyziky. SÚJV bol založený v Moskve dňa 26. marca 1956. Medzi jedenástimi zakladajúcimi štátmi SÚJV bolo aj vtedajšie Československo. Vedecká komunita SÚJV vznikla ako združenie zástupcov najlepších vedeckých škôl v jadrovej fyzike.

Košické fyzikálne pracoviská – Katedra jadrovej fyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a Oddelenie fyziky vysokých energií Ústavu experimentálnej fyziky SAV udržiavajú s SÚJV už vyše 50 rokov intenzívnu spoluprácu. Z významných vedeckých pracovníkov z košických pracovísk, ktorí sa zaslúžili o rozvoj tejto spolupráce spomeňme akadamika V. Hajka, prof. J. Dubinského, doc. J. Tučeka, doc. J. Patočku, prof. G. Martinskú, dr. L. Šándora, dr. M. Semana, prof. S. Vokála, doc. D. Bruncka, dr. A. Dirnera.

V rámci krátkodobých a dlhodobých pobytov študenti magisterského a doktorandského štúdia majú možnosť priamej účasti na experimentoch na zariadeniach SÚJV pri ich plnom finančnom zabezpečení zo strany SÚJV. V posledných rokoch majú košické fyzikálne pracoviská pravidelne vyslaných niekoľko svojich vedeckých pracovníkov a doktorandov, ktorí dosahujú veľmi kvalitné výsledky publikované v špičkových medzinárodných časopisoch a prezentovaných na medzinárodných konferenciách, na dlhodobých a trojmesačných študijno-pracovných pobytoch.

Za dlhodobú spoluprácu s SÚJV v Dubne, vedecký rast pracovníkov PF UPJŠ v Košiciach, podporu pri účasti našich výskumných skupín v experimentoch v SÚJV a tiež ďalšiu perspektívu spolupráce v experimentálnej relativistickej jadrovej fyzike a v oblasti teoretickej fyziky bola Spojenému ústavu jadrových výskumov v Dubne v Ruskej federácii udelená Zlatá medaila PF UPJŠ.

Prečítajte si viac o 60. výročí založenia SÚJV Dubna.

Nový katedrový web

img