60. výročie založenia SÚJV Dubna

Spojený ústav jadrových výskumov (SÚJV) v Dubne pri Moskve (Ruská federácia) je významnou medzinárodnou organizáciou v oblasti jadrovej a subjadrovej fyziky, oblasti fyziky tuhých látok a teoretickej fyziky. SÚJV bol založený v Moskve dňa 26. marca 1956. Medzi jedenástimi zakladajúcimi štátmi SÚJV bolo aj vtedajšie Československo. Vedecká komunita SÚJV vznikla ako združenie zástupcov najlepších vedeckých škôl v jadrovej fyzike.

Košické fyzikálne pracoviská – Katedra jadrovej fyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a Oddelenie fyziky vysokých energií Ústavu experimentálnej fyziky SAV udržiavajú s SÚJV už vyše 50 rokov intenzívnu spoluprácu. Z významných vedeckých pracovníkov z košických pracovísk, ktorí sa zaslúžili o rozvoj tejto spolupráce spomeňme akadamika V. Hajka, prof. J. Dubinského, doc. J. Tučeka, doc. J. Patočku, prof. G. Martinskú, dr. L. Šándora, dr. M. Semana, prof. S. Vokála, doc. D. Bruncka, dr. A. Dirnera.

V rámci krátkodobých a dlhodobých pobytov študenti magisterského a doktorandského štúdia majú možnosť priamej účasti na experimentoch na zariadeniach SÚJV pri ich plnom finančnom zabezpečení zo strany SÚJV. V posledných rokoch majú košické fyzikálne pracoviská pravidelne vyslaných niekoľko svojich vedeckých pracovníkov a doktorandov, ktorí dosahujú veľmi kvalitné výsledky publikované v špičkových medzinárodných časopisoch a prezentovaných na medzinárodných konferenciách, na dlhodobých a trojmesačných študijno-pracovných pobytoch.

Za dlhodobú spoluprácu s SÚJV v Dubne, vedecký rast pracovníkov PF UPJŠ v Košiciach, podporu pri účasti našich výskumných skupín v experimentoch v SÚJV a tiež ďalšiu perspektívu spolupráce v experimentálnej relativistickej jadrovej fyzike a v oblasti teoretickej fyziky bola Spojenému ústavu jadrových výskumov v Dubne v Ruskej federácii udelená Zlatá medaila PF UPJŠ.

Prečítajte si viac o 60. výročí založenia SÚJV Dubna.

Návrat na archív správ