História katedry

História fyzikálnych pracovísk na fakulte sa začala prepožičaním Katedry fyziky Vysokej školy technickej v Košiciach. Táto katedra sa postupne rozčlenila na tri pracoviská: Katedru experimentálnej fyziky, Katedru jadrovej fyziky a Katedru teoretickej fyziky a geofyziky. Na ich založení a vedení sa podieľali vtedajšie popredné osobnosti vedeckého života, predovšetkým prof. RNDr. Vladimír Hajko, prvý dekan fakulty, prof. RNDr. Juraj Daniel-Szabó, CSc. prof. RNDr. Juraj Dubinský a prof. RNDr. Tibor Kolbenheyer, DrSc..

Počas 40 rokov existencie fakulty fyzikálne katedry zabezpečovali výučbu nosných fyzikálnych disciplín na jednoodborovom štúdiu a na učiteľských kombináciách s fyzikou. Vedecko-výskumná práca bola spočiatku orientovaná predovšetkým na fyziku magnetických materiálov a jadrovú fyziku.

Prof. RNDr. Dubinský sa v roku 1969 stal aj prvým riaditeľom ÚEF SAV. Zabezpečil rozvoj fyziky elementárnych častíc rozšírením spolupráce so SÚJV v Dubne a rozvoj kozmickej fyziky zapojením ÚEF SAV do programu Interkozmos. Prvé kroky v oblasti výskumu fyziky vysokých energií boli vykonané pri štúdiu vysokoenergetických častíc kozmického žiarenia. Ďalšie práce boli založené na spracovaní jadrových emulzií exponovaných vo zväzku relativistických jadier s hybnosťou 4,1-4,5 GeV/c na synchrofázotróne LVE SÚJV v Dubne. Paralelne s emulznou metodikou, sa rozvíjala aj metodika bublinových komôr a to v spolupráci s ÚEF SAV v  Košiciach a ÚFVE v Serpuchove. V oblasti stredných energií katedra participovala na rade experimentov v zväzkoch ľahkých jadier na urýchľovačoch v SÚJV, Dubna a v ÚJF, Jülich. Od roku 1991 katedra sa zúčastnila na experimentoch v CERN (Ženeva, Švajčiarsko). Jej pracovníci boli zapojení do série experimentov (EMU01-12, NA34,WA94,WA97,NA57) vo zväzkoch ťažkých iónov na SPS , kde bolo prvýkrát poukázané na možnú existenciu novej formy hmoty kvarkovo-gluónovej plazmy.

Od roku 1978 sa na Katedre jadrovej fyziky začína kreovať skupina odborníkov orientovaná na biofyziku, preto v roku 1979 bola katedra premenovaná na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky. V tom istom roku sa vytvorili podmienky pre štúdium špecializácie biofyzika. Vtedajšie výskumné úlohy sa týkali hlavne štruktúry nukleových kyselín. V roku 1998 sa Katedra jadrovej fyziky a biofyziky rozčlenila na dve samostatné katedry.