Výučba

Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky je akademickým pracoviskom Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Vznikla na báze pôvodne jedinej katedry fyziky Prírodovedeckej fakulty, dňom 1. 9. 1964. Zakladateľom katedry sa stal prof. RNDr. Juraj Dubinský, člen korešpondent SAV, prvý vedúci katedry. Svojou činnosťou sa podieľa na výchove stredoškolských profesorov fyziky a zabezpečuje prípravu fyzikov, odborníkov zo zameraním na jadrovú a subjadrovú fyziku.

Jadrová a subjadrová fyzika prináša fundamentálne poznatky o základnej štruktúre hmoty a základných interakciách , skúma štruktúru hmoty pri vzdialenostiach menších ako sú rozmery atómových jadier ~10-15 m, možné nové vlastnosti hmoty, fázové prechody. Jadrová fyzika ju dopĺňa na úrovni jadrových systémov a ich zmien. 


Súčasťou je kozmická fyzika, skúmajúca interakcie kozmických energetických častíc s elektromagnetickým poľom a látkovým prostredím. Stále rastie význam aplikácií týchto dvoch odborov v prírodných a ďalších vedách a technike (jadrové zdroje energie, nukleárna medicína, dozimetrická kontrola životného prostredia, využitie žiarenia a rádionuklidov, značených atómov v technickej praxi, kozmické počasie, a pod.).

Zameranie študijného programu - Jadrová a subjadrová fyzika

  • Fyzika elementárnych častíc
  • Kozmická fyzika
  • Aplikovaná jadrová fyzika

Katedra zabezpečuje výučbu na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania:

  • bakalárske štúdium (trojročné) v odbore Fyzika
  • magisterské štúdium (dvojročné) v odbore Jadrová a subjadrová fyzika
  • doktorandské štúdium (štvorročné) v odbore Jadrová a subjadrová fyzika