Trojkráľová konferencia 2018
Stretnutie mladých českých a slovenských
fyzikov a matematikov
5. januára 2018, Košice

Základné informácie

Konferencia začne okolo 9:00 v piatok 5. januára na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach (Jesenná 5) dvoma hodinovými prednáškami (jedna z fyziky a jedna z matematiky/informatiky). Kratšie registrované prednášky
budú potom prebiehať v dvoch paralelných sekciách - jedna pre fyziku a jedna pre matematiku.V prípade záujmu bude možné prezentovať aj poster.

Basic information

We will start the conference around 9 am, Friday, January 5th, at Faculty of Science UPJŠ at Košice, (Jesenná 5), with two one-hour lectures (one in Physics and one in Mathematics/Computer Science).
Shorter contributed lectures will then be divided into two parallel sections; one for Physics and one for Mathematics. There will be also a possibility to present a poster.Piatok 5. januára 2018 (Friday, January 5th)
8:55 - 9:00
  Otvorenie konferencie/Official opening of the conference
P08
9:00 - 9:45
Ján Minár (Západočeská Univerzita v Plzni): Recent developments in the electronic structure theory: correlations, disorder and spectroscopy P08
9:45 - 10:10
Martin Gmitra (Universität Regensburg, DE): Proximity effects in graphene
P08 9:45 - 10:10
Tomáš Vávra (MFF UK): Mnoho tváří numeračních systémů LIDA
10:10 - 10:35
Lukáš Flajšman (VUT): Artificial spin-wave metamaterials based on metastable iron layers
P08 10:10 - 10:35
Ondrej Hutník (UPJŠ): Kluvánkova vzorkovacia veta LIDA
10:35 - 11:00
Daniel Duda (Západočeská Univerzita v Plzni): Válcové smykové proudění zkoumané metodou Integrální laserové anemometrie (PIV) - předběžné výsledky
P08 10:35 - 11:00
Tomáš Madaras (UPJŠ): Detekcia komunít v sociálnych sieťach LIDA
11:00 - 11:30
Prestávka na kávu spojená s diskusiou pri posteroch/Coffee break, posters
11:30 - 11:50
Jana Crkovská (IPN Orsay, FR): Multiplicity differential $J/\psi$ measurement in pp and p-Pb collisions with ALICE P08   11:30 - 11:50 Sara Sabrina Zemljič (FMFI UK): The Sierpinski product of graphs LIDA
11:50 - 12:10
Lukáš Holub (FJFI ČVUT): Korelačná femtoskopia na experimente STAR P08   11:50 - 12:10 Viliam Kačala (UPJŠ): Zrýchlenie výpočtu splajnových derivácií LIDA
12:10 - 12:30
Miroslav Šimko (ÚJF AV ČR): Měření otevřeného půvabu ve srážkách ultrarelativistických těžkých iontů? P08 12:10 - 12:30 Ján Buša (FEI TUKE): Point Target Localization by UWB Radar LIDA
12:30 - 14:00
Obedňajšia prestávka/Lunch break
14:00 - 14:45
Ondrej Krídlo (UPJŠ): Kvantové štruktúry, Teória kategórií a Formálna konceptová analýza
P08
14:45 - 15:05
Katarína Gajdošová (University of Copenhagen, DK): Searching for collectivity in small collision systems P08 14:50 - 15:10
Lenka Halčinová (UPJŠ): Neaditívne miery a integrály I LIDA
15:05 - 15:25
Zuzana Moravcová (FJFI ČVUT): Využitie strojového učenia v časticovej fyzike P08 15:10 - 15:25
Jana Borzová (UPJŠ): Neaditívne miery a integrály II LIDA
15:25 - 15:45
Prestávka na kávu spojená s diskusiou pri posteroch/Coffee break, posters
15:45 - 16:05
Lukáš Ondič (FZÚ AV ČR): 2D diamond-based photonic crystals for enhanced light extraction P08 15:45 - 16:10
Róbert Jajcay (FMFI UK): Vysoko tranzitívne množiny permutácií LIDA
16:05 - 16:25
Katarína Karľová (UPJŠ): Magnetizačný proces di-, tri- a tetramerizovaných Heisenbergových reťazcov so zmiešanými spinmi P08 16:10 - 16:35
Roman Nedela (UMB): Sensitivity of the bounds on ATE in the presence of survey non-response
LIDA
16:25 - 16:45
Viktor Škultéty (Stockholm University, SE): Critical behaviour of directed percolation process in the presence of compressible velocity field
P08

16:45 - 17:05
Miroslav Fedurco (UPJŠ): Analysis of pulsations in eclipsing binary stars P08


17:05 - 17:45
Pavol Gábor (Vatikánske observatórium): Vatikánske observatórium včera a dnes
P08
17:45 - 18:00
Prestávka na kávu spojená s diskusiou pri posteroch/Coffee break, posters
18:00 - 19:00 Panelová diskusia: Ako si nájsť v súčasnej dobe postdocovské miesto? / Panel discussion: How to find a postdoc position nowadays?
(Karel Šafařík (CERN), Boris Tomášik (UMB), Zuzana Blenessy (University of Science and Technology of China), Katarína Lučivjanská (UPJŠ), moderuje Karel Výborný (FZÚ AV ČR))


Fotografie z konferencie / Conference photos
Registrácia

Trojkráľová konferencia je tradične voľne prístupná všetkým záujemcom dobrej vôle bez poplatkov a registrácia je dobrovoľná (len na to, aby sme mali predstavu o úcasti).

Tí, čo majú záujem sa zaregistrovať (s tým, že všetci ostatní záujemcovia ich uvidia na zozname zaregistrovaných), a/alebo vystúpiť s prednáškou (alebo posterom) nech pošlú potrebné informácie pre fyzikálnu sekciu na email: Marek Bombara a pre matematickú sekciu na email: Katarína Lučivjanská

Ak si chcete pozrieť zoznam zaregistrovaných záujemcov, kliknite na zoznam zaregistrovaných účastníkov.
Registration

The Epiphany Conference is traditionally free of charge and
registration is voluntary (just to give us an idea about the
number of participants to expect).

Those who wish to register (and whose names will show on the list of registered participants) and/or those who wish to give a talk (or poster), please, send the necessary information for the Physics section to email: Marek Bombara and for the Mathematics section to email: Katarína Lučivjanská.

If you wish to see the list of those already registered, click the list of registered participants.Miesto konania

Prednášky sa budú odohrávať v posluchárňach "P08" a "LIDA" na druhom poschodí.

V budove na Jesennej 5 sídli Ústav matematických vied, informatiky, geografie a časť Ústavu fyzikálnych vied. Zo železničnej alebo autobusovej stanice je vzdialená chôdzou približne 20 až 25 minút. Ak chcete využiť verejnú dopravu zo zastávky `Staničné námestie', odporúčame autobusovú linku 19 (zastávka `Zimná', 2 minúty chôdzou od miesta konferencie) alebo električkovú linku 2, prípadne autobusovú linku 17 (výstup na zastávke `Radnica Starého mesta', 5 minút chôdze od miesta konferencie).
Conference Location

  The talks will take place in Lecture Halls "P08" and "LIDA" on the second floor.
In the building at Jesenna 5, the Institutes of Mathematics, Computer Science, Geography and partly Physics are located. The venue is reachable within walking distance from the train or bus stations (20-25 minutes). If you want to use a public transport from the stop `Staničné námestie', we recommend the bus number 19  (the stop `Zimná', 2 minutes by walk from the venue) or tram number 2 / bus number 17 (the stop `Radnica Starého mesta', 5 minutes by walk from the venue).


Ubytovanie

  Spomedzi mnohých hotelov v Košiciach, dva sa nachádzajú blízko miesta konferencie: Hotel Maratón (5 minút chôdze) a Hotel Rokoko (10 minút chôdze). Oba hotely boli v minulosti odporúčané zahraničnými návštevníkmi univerzity.

Je možnosť ubytovania aj na študentskom internáte na Medickej ulici (~20 minút chôdze). Ak máte záujem o tento typ ubytovania, prosím, kontaktujte včas lokálnych organizátorov.

Accommodation
    
Among many hotels in Košice two of them are located close to the venue: Hotel Maraton (5 minutes walk) and Hotel Rokoko (10 minutes walk). Both of them have been recommended by previous University guests.

There is a possibility to be accommodated in the student dormitory at Medicka street (~20 minutes walk). If you are interested in this kind of accommodation, please, contact (in advance) the local organizers.   História konferencie/Conference history

2008 ‒ 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Poďakovanie 

Konferencia prebieha s podporou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Jednoty českých matematiků a fyziků a Československého časopisu pro fyziku.

Acknowledgement

We gratefully acknowledge support from the Faculty of Science of Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Union of Czech mathematicians and physicists and Czechoslovak Journal for Physics.

Československý časopis pro fyziku
          logo

Organizačný výbor/Organising Committee:

Jaroslav Bielčík (FJFI ČVUT),  Jana Bielčíková (ÚJF AV ČR), Ľubomíra Dvořáková (FJFI ČVUT), Jiří Fiala (MFF UK), Juraj Tekel (FMFI UK), Daniel Hlubinka (MFF UK), Boris Tomášik (FPV UMB), Karel Výborný (FZÚ AV ČR), Robert Jajcay (FMFI UK)

Lokálny organizačný výbor/Local Organising Committee:

Marek Bombara (email: marek.bombara@upjs.sk)
 Katarína Lučivjanská (email: katarina.lucivjanska@upjs.sk)
Lenka Halčinová (email: lenka.halcinova@upjs.sk )

Valid HTML 4.01 Transitional